ประกาศรับสมัครนักเรียน (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2563

วันที่ 31 ม.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 247
ประกาศรับสมัครนักเรียน (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นอนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
2. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน/บิดา/มารดา 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน/บิดา/มารดา 1 ชุด
5. เอกสารแสงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ปพ.1) 1 ฉบับ
6. เอกสารแสดงผลสอบ O-Net 1 ฉบับ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนสคูลเว็บประกาศรับสมัครครูหลายอัตรา สมัครได้ด้วยตัวเองที่โรงเรียนสคูลเว็บ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]
รายชื่อนักเรียนแข่งทักษะทางวิชาการ (วชิรวิชาการครั้งที่๘) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อัจฉริยภาพทางสังคม ระดับชั้น ป. ๑-๓ เด็กชายภูริภัทร แดงบรรจง เด็กชายเมธัส สุขเจริญ ผู้ฝึกซ้อม นางสาวจิราภรณ์ เครือแป้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ป. ๑-๓ เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ไชยชนะ เด็กหญิงชมภัคษฎา ชัยทอง ผู้ฝึกซ้อม นางสาวจารีรัตน์ ชูแก้ ระดับชั้น ป. ๔-๖ เด็กหญิงพรรณภา ทองมาก เด็กหญิงพิศมัย หะสะเลม ผู้ฝึกซ้อมนางสิริญญา ศรีรัตนาภรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป. ๑-๓ เด็กหญิงเพียงฤทัย คงยก เด็กชายถลัชนันท์ ใจกลาง ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป. ๔-๖ เด็กหญิงปาณิตา คล่องแคล่ว เด็กหญิงอุดมลักษณ์ หงษ์หิรัญ ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวจิราวรรณ ขนานขาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป. ๑-๓ เด็กหญิงอุศนันท์ รัตนพันธ์ วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป. ๔-๖ เด็กชายสหัสชัย ทิพย์น้อย ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวจิราวรรณ ขนานขาว

Power by: Startup Design & Network