ประกาศรับสมัครนักเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 ม.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 118
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้านกรีฑา ฟุตบอล ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และฟุตบอลหลักฐานการสมัคร
     1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน/บิดา/มารดา
     3. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน/บิดา/มารดา 
     4. ใบรับรองผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า
     5. สำเนาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร โล่ที่แสดงว่าได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนสคูลเว็บประกาศรับสมัครครูหลายอัตรา สมัครได้ด้วยตัวเองที่โรงเรียนสคูลเว็บ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]
รายชื่อนักเรียนแข่งทักษะทางวิชาการ (วชิรวิชาการครั้งที่๘) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อัจฉริยภาพทางสังคม ระดับชั้น ป. ๑-๓ เด็กชายภูริภัทร แดงบรรจง เด็กชายเมธัส สุขเจริญ ผู้ฝึกซ้อม นางสาวจิราภรณ์ เครือแป้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ป. ๑-๓ เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ไชยชนะ เด็กหญิงชมภัคษฎา ชัยทอง ผู้ฝึกซ้อม นางสาวจารีรัตน์ ชูแก้ ระดับชั้น ป. ๔-๖ เด็กหญิงพรรณภา ทองมาก เด็กหญิงพิศมัย หะสะเลม ผู้ฝึกซ้อมนางสิริญญา ศรีรัตนาภรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป. ๑-๓ เด็กหญิงเพียงฤทัย คงยก เด็กชายถลัชนันท์ ใจกลาง ทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป. ๔-๖ เด็กหญิงปาณิตา คล่องแคล่ว เด็กหญิงอุดมลักษณ์ หงษ์หิรัญ ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวจิราวรรณ ขนานขาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป. ๑-๓ เด็กหญิงอุศนันท์ รัตนพันธ์ วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป. ๔-๖ เด็กชายสหัสชัย ทิพย์น้อย ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวจิราวรรณ ขนานขาว

Power by: Startup Design & Network