เพลง อบจ.สฎ.๓(บ้านนา)

วันที่ 07 ก.ค. 2563

เพลงโรงเรียน อบจ.สฎ.๓(บ้านนา)


 

มาร์ชโรงเรียน อบจ.สฎ. 3 บ้านนา คำร้อง/ทำน้อง (นายลิขิต)


การศึกษา พัฒนา เยาวชนของชาติ
แหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม จัดสรรมาให้ เด็กนั้นคือ อนาคต ของชาติไทย
ร่วมมือร่วมใจ ช่วยกัน ผลักดันถักทอ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ ผู้นำชุมชน
ความสัมฤทธิ์ผล เกิดขึ้นได้ โดยไม่ต้องรอ สอนคุณธรรม เน้นความพอเพียง รู้จักเพียงพอ
ปลูกจิตสำนึก มีเอกลักษณ์ รักษ์ความเป็นไทย
โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานีสาม บ้านนา
แหล่งเรียนรู้ ศิลปะดนตรี กีฬา เป็นผู้นำ ในการ จัดการศึกษา
หนึ่งร้อยปี ผ่านมา เราภาคภูมิใจ สีฟ้าเหลือง เรืองรอง อยู่ในสังคม
เกิดจากการ อบรม บ่มนิสัย เป็นคนดี ทำหน้าที่ มีน้ำใจ เพื่อเมืองไทย สังคมไทย วัฒนา

Power by: Startup Design & Network