สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 19 ต.ค. 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา


น.ส.จิราภรณ์ เครือแป้น
หัวหน้ากลุ่มสาระ

                                     
                นายปฏิพัฒน์  ทองสินธุ์                                                                   น.ส.วิชชุดา เก้าเอี้ยน        

                            
                    นายธีรพงษ์       เพชรแก้ว                                                       น.ส.กาญจนา  ยิ้มเยาะ

                             
นางสาวขวัญศิริ อักษร                                                                               นางสาวสุภัทโร แรกภิปราย


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำอธิบาย ป6
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำอธิบาย ป5
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำอธิบาย ป4 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำอธิบายรายวิชา ป4
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำอธบายรายวิชาประวัติศาสตร์ ป1-6
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำอธิบายรายวิชาสังคม ป1- 6                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักสูตรหน้าที่พลเมือง  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โครงสร้างอาเซียน ป.๑    
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โครงสร้างอาเซียน ป.๒   ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โครงสร้างอาเซียน ป.๓   
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โครงสร้างอาเซียน ป.๔   ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โครงสร้างอาเซียนป.๕ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โครงสร้างอาเซียน ป.๖   ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ป1   
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป1

 

 

      

Power by: Startup Design & Network