สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 07 ก.ค. 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวจิราภรณ์ เครือแป้น

หัวหน้ากลุ่มสาระ

                                 นายปฏิพัฒน์  ทองสินธุ์                                                              นางสาวศุลีพร  นวลไข่    


                นางสาวสุภัทโร  แรกภิปราย                                                            นายธีรพงษ์  เพชรแก้ว    


                 นางสาววิชชุดา  เก้าเอี้ยน                                                             นางสาวกาญจนา  ยิ้มเยาะ

                                                                   


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำอธิบาย ป6
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำอธิบาย ป5
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำอธิบาย ป4 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำอธิบายรายวิชา ป4
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำอธบายรายวิชาประวัติศาสตร์ ป1-6
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำอธิบายรายวิชาสังคม ป1- 6                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักสูตรหน้าที่พลเมือง  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โครงสร้างอาเซียน ป.๑    
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โครงสร้างอาเซียน ป.๒   ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โครงสร้างอาเซียน ป.๓   
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โครงสร้างอาเซียน ป.๔   ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โครงสร้างอาเซียนป.๕ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โครงสร้างอาเซียน ป.๖   ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ป1   
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป1

 

 

      

Power by: Startup Design & Network