ภาษาไทย

วันที่ 19 ต.ค. 2562

                                                                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)

ยินดีต้อนรับคุณครูภาษาไทยคนใหม่ด้วยความยินดียิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวกนกวรรณ ศิริโภคพัฒน์
 นางสิริญญา ศรีรัตนาภรณ์นางบุบผา คชรักษ์


 
นางฐานวรรณ จินดา
นายณัฐวุฒิ รักทอง
 นางสาวอรอุมา สุขโสมนายเกรียงศักดิ์ อุไรโรจน์
นางสาวนิภาพร แก้วชลคราม
นางสาวกนกอร  ขุนสิทธิ์
นางสาวแววดาว  สุขแก้ว

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำอธิบายรายวิชา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
ภาษาไทยประถม      ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ภาษาไทยประถม2                       

 


                
 


 

Power by: Startup Design & Network