ภาษาไทย

วันที่ 12 ก.ค. 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 

 

นายณ.รุฒซ์  ไชยมาศ
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

                       
                   นางสิริญญา ศรีรัตนาภรณ์                                                            นางบุบผา คชรักษ์  

 

             นางสาวกนกวรรณ  ศิริโภคพัฒน์                                            นางสาวจรรยาภรณ์  คงแก้ว

 

                 นางสาวปิยธิดา  ทองพิจิตร                                                     นางสาวนงนภัส   บุญเหลือ                      นายณัฐวุฒิ รักทอง                                                               นางสาวอมรรัตน์  แซเลี้ยว


      

  

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำอธิบายรายวิชา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
ภาษาไทยประถม      ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ภาษาไทยประถม2                       

 


                
 


 

Power by: Startup Design & Network