กลุ่มสาระการเรียนรู้

วันที่ 12 ก.ค. 2563

โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา


กราฟแสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียน อบจ.สฎ.๓ (บ้านนา)

กราฟแสดงจำนวนครูต่อห้องเรียน

กราฟแสดงจำนวนนักเรียนแต่ละช่วงชั้น

กราฟแสดงจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กราฟแสดงจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 

Power by: Startup Design & Network