โครงสร้างการบริหาร

วันที่ 12 ก.ค. 2563

 


นายเมธี ฮ่งภู่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

การกระจายอำนาจการบริหารโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(School Based for Local Development(SBMLD)
ผู้บริหารดี คณะกรรมการเข้มแข็ง เครือข่าบผู้ปกครองมีส่วยร่วม คุณครูมีความรับผิดชอบ

 

ไม่ใช่ความคิดดีๆ อย่างเดียวหรอกที่จะนำความสำเร็จมาสู่โรงเรียนของเรา
แต่ครูที่นำความคิด..นั้นมาปฏิบัติต่างหากคือกลไกแห่งความสำเร็จ.........
......วันนี้....เรามีงานที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เราเห็นว่าดี................
และผู้อื่นมองเห็นความแตกต่าง.................................................................


 

คุณภาพสถานศึกษาวันนี้
คือคุณภาพของผู้เรียน คือคุณภาพการสอนของครู และคือคุณภาพการบริหารของผู้บริหาร
เรายึดหลักการการจัดการศึกษาภายใต้ ที่ว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสำคัญและสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตา
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความสามารถ คือสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้
และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
มีทักษะการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีความสุข มีสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตดีมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
 


............วันนี้.....หากโรงเรียนของเรามุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกิจกรรมหลากหลาย ตามธรรมชาติ ตามความต้องการของผู้เรียน มีกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้แล้ว

สิ่งหนึ่งที่จะบอกกับผู้ปกครองทุกท่านได้ว่า
"ครูเราทุกคนจะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่าน 
ทุกสิ่งที่ท่านต้องการให้เกิดขึ้นกับบุตรหลานของท่านในโรงเรียนแห่งนี้ 
นั่นเป็นหน้าที่ของครูราทุกคนที่จะต้อง ทำทุกคน ต้องทำทุกวัน"
ปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้  หลายฝ่ายไม่เข้าใจว่า การจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต้องทำกันอย่างไร การดำเนินงานในชั้นเรียนจึงไม่ครบกระบวนการ ไม่ต่อเนื่อง ที่สำคัญเจตคติที่เกิดขึ้นมักคิดว่าการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแยกส่วนจากการเรียนการสอนออกจากกัน คิดว่าเป็นการเพิ่มภาระงานให้แก่ครู คิดว่าเป็นเรื่องเฉพาะกิจ ไม่คุ้มค่า จึงหันไปให้ความสำคัญกับการจัดทำเอกสารมากเกินไป การทำงานของบคุลากรเกิดขึ้นแต่เพียงบางส่วน บ้างก็ละเลยในการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้เรียนประกอบกับการประเมินผลไม่ได้ใช้ผลของการประเมินเพื่อปรับปรุง และผู้ถูกประเมินไม่ยอมรับผลของการประเมิน นอกจากนี้ในส่วนของการจัดกระบวนการเรียนการสอน การออกแบบการสอนของครูยังขาดเป้าหมายในการสอน เป็นต้นว่าต้องการให้นักเรียนรู้อะไร (What)เมื่อต้องการอย่างนั้นครูเราจะต้องใช้วิธีสอน ต้องใช้กิจกรรมอย่างไร(How) จึงจะบรรลุสิ่งที่ต้องการ และเมื่อผ่านกระบวนการแล้ว (How to Know)ด้วยเหตุนี้การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ การจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูเราจึงต้องใช้กิจกรรมที่หลากหลายตามธรรมชาติของรายวิชา ตามความต้องการของผู้เรียน ครูพึงต้องจัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ วันนี้มีน้อยมากในครูเรา


 

ด้วยเหตุนี้้ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
...จึงมุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียน ภายใต้ปัจจัยต่างๆ สู่กระบวนการเรียนและการสอนการบริหารที่มีคุณภาพ
สู่คุณภาพของผู้เรียน ภายใต้กรอบของการประเมินร่วมกันว่า เราจะประเมินอะไร เราจะประเมินใคร......
และเราจะประเมินอย่างไร โดยทุกกระบวนการประเมินจะเชื่อมโยงสู่เป้าหมาย คือคุณภาพของผูเรียนเป็นสำคัญ
ผลจากการประเมินจะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง แล้วจะปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเป็นลำดับจึงนำมาเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

 

                                         
 
โรงเรียนเราในวันนี้ได้ทุมเทงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน โรงเรียนมีการอนุมัติงบประมาณจำนวน หลายๆ ครั้ง ๆ ละจำนวนไม่น้อยเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู สู่การพัฒนาผู้เรียน หลายครั้งแม้จะดูเหมือนว่างบประมาณที่จ่ายออกไป ดูจะไม่คุ้มค่า แต่ก็ทุกครั้งเราทักจะได้ครูที่มีความรู้ ความเข้าใจสามารถนำสิ่งที่ได้ นำสิ่งที่พบเห็นมาถ่ายทอดสู่เพื่อนครูที่ไม่ได้ร่วมการพัฒนาและถ่ายทอดสู่ผู้เรียนได้ ซึ่งแม้จะยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ก็นับเป็นก้าวย่างที่ดี หากวันนี้ครูเรามุ่งเน้น ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด ให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำ และให้เด็กเป็นผู้เสนอผลที่เกิดขึ้น ร่วมกับคุณครู สิ่งที่ครูได้ไปพบเห็นมาจากการศึกษาดูงานในทุกๆ ครั้งที่ผ่านมาหากมีคำถามว่าดีไหม ก็ตอบได้เลยว่า"ยอดเยี่ยม" แต่เสียดายที่เพื่อนครูเราหลายคนมีภารกิจไม่ได้ไปร่วมงานในครั้งนี้ เสียดายจริงๆ แล้วหากมีคำถามอีกว่า แล้วคนที่ไปละ ได้อะไรมาบ้าง ก็ตอบได้เลยว่า "ได้มาตามศักยภาพที่เข้าใจและสนใจของครูเราทุกคน" วันนี้ผมต้องการให้ครูเราทุกคนที่ไปร่วมงาน นำสิ่งที่ได้พบเห็นมาเล่าต่อๆ กัน เพื่อส่งผลที่ถาวรต่อผู้เรียน"อุดมการณ์ชีวิตที่ดีงามและการรู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม คือเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนของการจัดการศึกษาไทย"
 
ท้ายสุดนี้ ตราบเท่าวาระการทำงานที่โรงเรียนแห่งนี้ บทความต่อไปนี้ ผมมอบให้กับเพื่อนครูที่มีความคิดที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว อย่างมีเป้าหมาย แนวคิดต่อไปนี้จะทดแทนคุณของโรงเรียนและเพื่อนครู วันเวลาเกือบ 2ปีที่นี้ ที่ผ่านมา หากเพื่อนครูจะนำไปประยุกต์ใช้ฏ้จะสามารถร่นระยะเวลาการทำงานของเพื่อนครู เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกคน
 
ผมเคยพูด เคยเขียนลงในบทความหลายต่อหลายครั้ง ทุกครั้งจะเน้นย้ำในการแบ่งปันแนวคิดที่ดีที่สุด ที่ผมที่พอจะหาได้ในหัวข้อนั้น ๆ ในเวลานั้น กับการฟังการอ่านในขณะนั้น  และวันนี้จะบอกกับเพื่อนครูอีกว่า "เขียนเป้าหมายของคุณไว้ วางแผนที่จะบรรลุมัน และทำตามแผนของคุณทุกๆ วัน" หากพวกเราทำด้ตามที่ว่านี้ ก็ไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ โรงเรียนจะต้องจ่ายงบประมาณในการศึกษาดูงานในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก หลายครั้งรวมกันหากมองไปที่เป้าหมายก็ยังไปไม่ถึง ซึ่งความสำเร็จ แต่หากมองไปถึงความร่วมมือจากเพื่อครูทุกครั้งก็ประสบความสำเร็จ ในความคิดในวันนี้ " ความสำเร็จคือเป้าหมาย นอกนั้นคือคำอธิบายให้ชัดเจน"
 
เวลาของทุกคนล้วนมีค่า เราต่างสูญเสียเวลากับเรื่องต่างๆ  มามากต่อมากแล้วเราอาจใช้เวลาหลายปีและอีกหลายปีในการบรรลุมันได้ในเวลาแค่ ๒ข๓ เดือน หากวันนี้เราเพียงแค่ลองปฏิบัติตามกระบวนการ ตั้งเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้  เราก็จะพบกับความสำเร็จ ในระยะเวลาที่น้อยมาก ความสำเร็จในการก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งจะทำให้ตัวเราและคนรอบข้างต้องทึ่งเลยที่เดียว
 
การวางเป้าหมายเป็นประจำและวางอย่างเป็นระบบจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากปัจจุบันไปสู่อนาคตที่ดี หลุดพ้นจากความท้อแท้สู่ความอิ่มเอม จากความล้อมเหลวไปสู่ความสำเร็จและความพึ่งพอใจ สิ่งที่ผู้อื่นทำได้ เราก็ย่อมทำได้ หากเราคิดเช่นนี้และเรียนรู้วิธี เราสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างไม่มีขีดจำกัด  ฝ่ายบริหารมีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะให้เพื่อนครูเรามีวิทยฐานะที่สูงขึ้น  หลายคนอาจมองว่ายาก แต่มีผู้รู้บอกไว้ว่า ระยะทางแม้นจะไกลแสนไกล เพียงเริ่มต้นด้วยก้างเพียงก้าวเดียวที่ไกลก็เริ่มใกล้ และเพียงก้าวเดินต่อไปเป้าหมายก็ใกล้เข้ามา ความสำเร็จคือเป้าหมาย คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนเข้าใจในเป้าหมาย พวกเขาต่างก็รู้ว่า ตนเองต้องการอะไรและตั้งอกตั้งใจกับการบรรลุมันให้ได้ในทุกๆ วัน เป้าหมายจะไขความคิดด้านบวกของเราออกมา

Power by: Startup Design & Network