วิสัยทัศน์

วันที่ 12 ก.ค. 2563ปรัชญา วิสัยทัศน์  และเป้าหมายของสถานศึกษา   
 
ปรัชญา
รู้หน้าที่   มีหลักการ  ประสานความคิด  เคารพในสิทธิหน้าที่  มีน้ำใจ
 
วิสัยทัศน์
                “ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) เป็นผู้นำในการจัด
               การศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เน้นการมีส่วนร่วมเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ ”
 
เป้าหมาย
1.  ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐาน
2.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
3.  ผู้เรียนมีวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5.  ผู้เรียนมีจิตสำนึกและมีเอกลักษณ์และมีค่านิยมความเป็นไทย
6.  โรงเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
7.  ผู้เรียนและประชาชนมีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการแก่ผู้เรียนและประชาชน
9.  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 
คำขวัญของโรงเรียน
เป็นคนดี  ทำหน้าที่  มีน้ำใจ
 
สีประจำโรงเรียน
สีฟ้า – เหลือง
      
 
 
ภาพโรงเรียนในอดีต
 
      
    

Power by: Startup Design & Network