ประวัติโรงเรียน

วันที่ 15 ส.ค. 2563


  
 
 
โลโก้ของโรงเรียน
           

              ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)    ตั้งอยู่เลขที่ 153  ถนน - ตำบล บ้านนา  อำเภอ บ้านนาเดิม  จังหวัด สุราษฎร์ธานี   รหัสไปรษณีย์  84240 โทรศัพท์      077-359211      e-mail  :[email protected]        website :www.bannaobj.ac.th        
             สังกัดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
             เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล   ถึงระดับ  ประถมศึกษาปีที่ 6
 


            ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2454 ชื่อ โรงเรียนบ้านนา ท้องที่อำเภอลำพูน เมืองไชยามณฑลนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2  ตำบลบ้านนา  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด  38 ไร่  2 งาน 57.5  ตารางวา
ตามหนังสือเขตที่หลวง หมายเลข   นสล. 14486 ที่ดินราชพัสดุ เลขที่ 619 มีอาณาเขตที่ตั้งดังนี้
            ทิศเหนือ จด ถนนสาธารณประโยชน์   (ระยะ  192  เมตร)
            ทิศตะวันออก จด คูน้ำสาธารณประโยชน์   (ระยะ  485  เมตร)
            ทิศใต้ จด ทางสาธารณประโยชน์   (ระยะ  200  เมตร)
            ทิศตะวันตก จด ถนนสาธารณประโยชน์และที่ราชพัสดุ (ระยะ358  เมตร)
 


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน อบจ.สฎ.๓(บ้านนา)
 

Power by: Startup Design & Network